• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Набір учнів на 2022-2023 навчальний рік

Положення про конкурсні випробування Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з

поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю

Черкаської обласної ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Прийом дітей (учнів, вихованців) до Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради здійснюється на конкурсній основі.

1.2. Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про спеціалізовану мистецьку школу (школу-інтернат), затвердженого Постановою КМУ від 13.02.2019 № 280 та на підставі Статуту Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради (далі – Школа).

1.3. Дане Положення схвалюється на засіданні педагогічної ради та затверджується директором Школи.

1.4. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні, вихованці) Черкаської області незалежно від місця проживання.

1.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1. Умови конкурсного відбору оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку та розміщуються на сайті Школи. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу вивішуються у приміщенні школи. Зміст оголошення доводиться до відома населення через засоби масової інформації, батьків учнів школи, оголошення, подані в інші навчальні заклади, соціальні мережі, сільські ради районів області.

2.2. Випробування в рамках основного конкурсного відбору проводяться лише після закінчення навчального року (липень-серпень). Відбір має бути організований таким чином, щоб зарахування дітей (учнів, вихованців) відбулося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.3. Додатковий конкурсний відбір може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 25 учнів.

2.4. Для проведення конкурсних випробувань у Школі створюється комісія, склад якої затверджується наказом директора школи-інтернату за погодженням з педагогічною радою Школи. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог.

Головою конкурсної комісії є директор Школи.

2.5. Конкурсні випробування включають співбесіду з психологом та творче завдання мистецького змісту (додаток 1).

2.6. До участі в конкурсі допускаються діти (учні, вихованці) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, яка подається на ім'я директора Школи, табеля успішності (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

Батьки дітей, які вступають до 1-го класу, крім заяви, подають копію свідоцтва про народження та медичну картку дитини встановленого зразка.

2.7. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх творчі досягнення.

2.8. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання.

2.9. Якщо в один і той же клас мають бажання вступити декілька учнів однакового рівня розвитку творчих здібностей, успіхів у навчанні, перевага надається дитині пільгової категорії: дитині-напівсироті; дитині, позбавленої батьківського піклування, яка має опікуна; дитині з інвалідністю; дитині, яка постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС, дитині учасника АТО чи ООС.

3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Прийом дітей, які вступають до 1-го класу Школи, проводиться у терміни, визначені освітнім закладом, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Для конкурсних випробувань створюється комісія, до складу якої входять заступник директора з навчальної роботи, практичний психолог, вчителі дисциплін художньо-естетичного циклу Школи.

3.3. Конкурсні випробування (співбесіда та творче завдання) для учнів 5-10 класів не повинні тривати більше, ніж 1,5 години. Для учнів 2-4 класів – не більше 1 години.

3.4. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів засідання конкурсної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.5. Учасники міжнародних олімпіад, творчих конкурсів, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад художньо-естетичного спрямування поточного року звільняються від конкурсного випробування. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.6. Діти (учні, вихованці), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор освітнього закладу.

4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Діти (учні, вихованці), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до Школи наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

4.2. Зарахування дітей проводиться наказом директора на підставі таких документів:

· заява батьків або осіб, які їх замінюють;

· копія свідоцтва про народження дитини;

· особова справа (витяг з особової справи), документ про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до першого класу);

· копія форми 063/о про профілактичні щеплення;

· довідка дільничного лікаря про відсутність інфекційних захворювань у будинку де проживає дитина (дійсна протягом 3 днів);

· довідка про стан матеріального забезпечення сім'ї.

В окремих випадках (за місцем проживання опікунів (піклувальників), родичів тощо) у Школі можуть утримуватися діти, позбавлені батьківського піклування, які мають опікунів. Вони зараховуються до Школи на загальних підставах та за рішенням органів опіки і піклування та відповідних для цієї категорії дітей документів.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються Школою.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, при якому створюється апеляційна комісія, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні (вихованці), які за підсумками конкурсу не зараховані до Школи, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1. Директор Школи несе персональну відповідальність за дотримання вимог даного Положення про конкурсний відбір учнів до Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до Школи за його результатами здійснює Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації.

5.3. При порушенні Школою положення про конкурсний відбір, розроблене закладом освіти, рішенням Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ УЧНІВ

Вимоги, що висуваються до рівня творчих здібностей.
Критерії оцінювання.

1. Музичний цикл

1.1. Форма проведення відбору учнів – прослуховування.

Мета: визначення наявності та рівня музичних здібностей дітей, а також деяких індивідуальних якостей (інтелектуальний розвиток, емоційна чуйність, виконавські дані та ін.).

1.2. Вимоги, що висуваються до рівня творчих здібностей:

ü музичні здібності:

- добре розвинений музичний слух (інтонування);

- почуття музичного ритму;

- музична пам'ять;

- схильність до занять мистецтвом (творча фантазія, емоційна чуйність);

ü виконавські дані (для учнів-інструменталістів):

- фізично здорові руки;

- швидкість рухових реакцій;

- природна гнучкість м'язів.

1.3. Зміст прослуховування:

- співбесіда для визначення музично-естетичних орієнтацій дитини;

- заспівати знайому пісню зі словами;

- повторити (заспівати на будь-який склад) звук, зіграний на фортепіано, повторити (заспівати) поспівку, зіграну на фортепіано;

- послухати і запам'ятати зіграний на фортепіано звук, а потім знайти його на клавіатурі;

- послухати невелику музичну фразу, виконану на інструменті і відтворити її музичний ритм, плескаючи в долоні;

- прочитати вірш об'ємом в 2-4 чотири вірші;

- прослухати 2-3 музичні п'єси і визначити настрій і образи музики;

- виконати запропоновану пальчикову гру і кілька нескладних вправ, які використовуються для формування виконавського апарату.

Після закінчення вступних випробувань засідає комісія з відбору, де обговорюється кожна кандидатура, оцінюються музичні дані вступників.

1.4. Система оцінок:

Оцінки виставляються по 5-бальній системі, диференційовано по кожному розділу перевірки даних (слух, ритм, пам'ять і т.д.).

Вступники, які отримали оцінку 2 бали і нижче одного з розділів вступних випробувань, вибувають з конкурсу.

- «5» – чисте інтонування; музикальність, артистичність виконання приготовленої дитиною пісні (п'єси на інструменті); точність відтворення заданого звуку; 100%-е відтворення заданого ритмічного малюнка; виразне читання віршів; емоційна чуйність на виконані викладачем музичні уривки, точне визначення настрою і художнього образу почутого музичного фрагмента; 100%-а пристосованість ігрового апарату дитини до інструменту;

- «4» – впевнене відтворення мелодичної лінії, невеликі інтонаційні і ритмічні похибки у виконанні приготовленої дитиною пісні; стабільне виконання п'єс на музичному інструменті (для тих дітей, хто раніше навчався гри на музичному інструменті); відтворення заданого звуку з 2-3 спроби; 80%-е відтворення заданого ритмічного малюнка; маловиразне, але впевнене читання вірша; визначення настрою і художнього образу почутого музичного фрагмента з 2-3 спроби; 80% -а пристосованість ігрового апарату дитини до інструменту;

- «3» – невеликі відхилення в мелодичній лінії, інтонаційна і ритмічна неточність виконання приготовленої учнем пісні; невиразне, з ритмічними неточностями, але стабільне виконання п'єс на музичному інструменті (для тих дітей, хто раніше навчався гри на музичному інструменті); відтворення заданого звуку з 5-6 спроби; 70%-е відтворення заданого ритмічного малюнка; невиразне, але впевнене читання вірша; визначення настрою і художнього образу почутого музичного фрагмента з 4-5 спроби; 70%-я пристосованість ігрового апарату дитини до інструменту;

- «2» – дитина не інтонує, не відчуває руху мелодії, ритмічний малюнок приготовленої пісні повністю спотворений; не може відтворити заданий звук з безлічі спроб; не може відтворити елементарний ритмічний малюнок; не може від початку до кінця прочитати нескладний чотиривірш; не може визначити настрій і художній образ почутого музичного фрагмента; ігровий апарат дитини не пристосований до інструменту.

- «1» – дитина відмовляється від запропонованих творчих завдань.

2. Художній цикл

2.1. Форма проведення відбору дітей – виконання творчого завдання і перегляд;

Мета: визначення наявності та рівня природних даних і творчих здібностей, необхідних для занять образотворчим мистецтвом.

2.2. Вимоги до конкурсного випробування художнього циклу.
Форма завдання:

- сюжетна композиція на задану тему для учнів 2-4 класів;

- виконання натюрморту із одного-двох побутових предметів для учнів 5-9 класів.

Час виконання роботи – 45 хвилин.

Робота може виконуватися індивідуально і в групі

2.3. Вимоги, що пред'являються до рівня творчих здібностей:

малюнок:

- композиційне рішення;

- дотримання пропорцій предметів;

- передача характеру;

- передача форми предметів тоном;

композиція:

- організація образотворчої площини;

- розкриття теми;

- кольоротональне рішення.

Після закінчення вступних випробувань засідає комісія з відбору, де обговорюється кожна кандидатура, оцінюються творчі дані вступників.

2.4. Система оцінок:

Оцінки виставляються по 5-бальній системі, диференційовано.

Вступники, які отримали оцінку «2 бали» і нижче за допомогою одного з предметів вступних випробувань, вибувають з конкурсу.

Малюнок:

- «5» – зображення предметів і поля аркуша врівноважено, відповідає фактичному розташуванню, пропорційні співвідношення зображення і характер предметів відповідають реальним; пропорції передаються вірно, предмети поставлені на площину столу; в зображенні кожної частини предметів передаються пропорційні співвідношення великих і малих форм; передається характер співвідношення всіх частин кожної форми; знайдена тональна різниця між предметами натюрморту, передається цілісний погляд на постановку.

- «4» – зображення предметів і фону пропорційно; зображення предметів відповідає фактичному розташуванню, але ритм в композиції зображення не знайдений; пропорційні співвідношення зображення і характер предметів відповідає реальним; знайдена тональна різниця між предметами натюрморту; відсутній цілісний погляд на постановку.

- «3» – зображення предметів розташоване по одній лінії, навпроти один одного або посередині відносно один одного, зображення зрушено в сторону або вниз; пропорційні співвідношення зображення та характер предметів між собою вірні, але є неточності в передачі; поєднання світлого і темного тону хаотично; всі частини в зображенні вирішені одноманітно по тону, спостерігається слабка спроба використання тонових контрастів в роботі над фоном.

- «2» – розмір зображення знайдений пропорційно розміру листа, але зміщений вниз, вгору, вліво або вправо, пустий простір не задіяно в зображенні; пропорції і характер зображених предметів є неточними; по тону предмети рівноцінні і одноманітні, тонові контрасти невикористані.

- «1» – зображення за розміром занадто маленьке або занадто велике; немає рівноваги в розташуванні предметів і поля паперу; пропорції і характер зображених предметів грубо порушені, не відповідають дійсним співвідношенням; малюнок виглядає однотонним, тон або занадто світлий, або занадто темний, не відповідає дійсному тону предметів.

Композиція:

- «5» – організація образотворчої площини збалансована, образотворча площина являє собою гармонійно організований простір, цікаве прочитання теми; колірна організація є цілісною і гармонійною; яскраво виражено індивідуальне прочитання теми; загальний тональний і ритмічний лад зображення відповідає розкриттю теми.

- «4» – образотворча площина в цілому організована, але спостерігається незначний дисбаланс у співвідношенні основних плям; в повній мірі виявлені можливості активізації кольором взаємодії мас, але є невелика невідповідність у виборі тонального розбору.

- «3» – знайдений єдиний принцип організації листа, але дещо порушена ритмічна складова елементів зображення, тема розкрита; вірно вирішена взаємодія основних мас елементів зображення і фону; знайдено відповідність колірних контрастів основної теми, але є деяка подрібненість в сприйнятті зображення в цілому.

- «2» – є спроба згрупувати основні маси зображення, але відсутній єдиний підхід в загальній організації листа; тема розкривається слабо; є дисбаланс у взаємодії основних елементів зображення за законами колірної гармонії; тональний розбір або занадто млявий, або маси необґрунтовано рівні, що позбавляє композицію внутрішньої цілісності; не розставлено кольорові акценти.

- «1» – основна образотворча площина не сприймається як єдине зображення, єдиний образотворчий простір; порушена логіка побудови образотворчої площини, композиція не врівноважена, шаблонність в розкритті теми; відсутня колірна взаємодія форми та фону; колірний лад зображення не відповідає основній темі; не знайдені пропорційні співвідношення між образотворчими плямами і площиною листа в цілому, тема не розкрита; немає колірної гармонії; немає тонального розбору.

Особливості проведення процедури відбору вступників

з обмеженими можливостями здоров’я

1. Вступники з обмеженими можливостями здоров'я проходять процедуру відбору з урахуванням особливостей психофізичного розвитку, індивідуальних можливостей і стану здоров'я таких вступників.

2. Процедура відбору проводиться в індивідуальному порядку.

Кiлькiсть переглядiв: 593

Коментарi